FANDOM


el titulo lo dice todo

 1. Vilar
 2. Vilamasta
 3. Vilanox
 4. Segu
 5. Segulos
 6. Segulara
 7. Harumi
 8. Harumite
 9. Harumitey
 10. Spiko
 11. Spikan
 12. Spikanor
 13. Nagu
 14. Naguryu
 15. Naguzoro
 16. Inkana
 17. Inkanapa
 18. Inkaflare
 19. Dongor
 20. Dongora
 21. Dongiga
 22. Bartor
 23. Bartolor
 24. bartolosa
 25. aoi
 26. aoba
 27. aobasar
 28. Komainu
 29. komanoto
 30. komadoros
 31. Shakin
 32. Shakor
 33. Shakoblad
 34. Zoza
 35. Zozane
 36. Zozanero
 37. Grilda
 38. Grilden
 39. Grildragos
 40. gejio
 41. gejigen
 42. gejigage
 43. kasumi
 44. kasumite
 45. kasumire
 46. samukabu
 47. samurite
 48. samugeki
 49. kubaku
 50. kuganon
 51. kugaster
 52. masetto
 53. maserobo
 54. masetosu
 55. danawa
 56. danapix
 57. danaphant
 58. tenkro
 59. senkro
 60. gekikro
 61. mossari
 62. mossarito
 63. mossax
 64. mesa
 65. mesabone
 66. mesathorn
 67. winba
 68. winbus
 69. windora
 70. Thunda
 71. Thundor
 72. Thundora
 73. Vilakroma(SECRETO)
 74. Gagong
 75. Gorgong
 76. Zeragong
 77. koroko
 78. korogeki
 79. korozama
 80. ojimaru
 81. ojidono
 82. ojizama
 83. Tamazoa
 84. tiazoa
 85. gokazoa
 86. mugon
 87. chomugon
 88. gekimudon
 89. shimainu
 90. shimadoro
 91. shimadoros
 92. darucho
 93. darutori
 94. darutake
 95. boma
 96. boma-boma
 97. doma-boma
 98. azari
 99. azamaru
 100. azamaros
 101. senpu
 102. senpura
 103. senpuga
 104. azeko
 105. azenor
 106. azewana
 107. mantrador
 108. mantradora
 109. mantrados
 110. pago
 111. pagoni
 112. pagoyama
 113. leo
 114. leopuba
 115. leozar
 116. tobasu
 117. ketobasu
 118. butobasu
 119. denden
 120. dendama
 121. denpachi
 122. karakuri
 123. kamakuri
 124. gekikuri
 125. hapacha
 126. hapazoa
 127. hapaxion
 128. anubi
 129. anubos
 130. anuberos
 131. ryza
 132. rygazelle
 133. rydrake
 134. torga
 135. torgazar
 136. torgallup
 137. nokoko
 138. nokogiro
 139. nokogilla
 140. shogyo
 141. chugyo
 142. daigyo
 143. haneoto
 144. hanegaku
 145. hanebakuon
 146. kibatteka(SECRETO)
 147. Bakuraiya(SECRETO)
 148. Isadora(SECRETO)